0
0

تیم اساتید و همکاران

حسن رئیسی

مدیرعامل

مشاور رسمی نظام صنفی رایانه ای

حسن رئیسی

مدیرعامل

مشاور رسمی نظام صنفی رایانه ای